Thông báo kéo dài thời gian tuyển dụng chức danh kế toán

11-14-2018 08:38:39 GMT+7

Thông báo kéo dài thời gian tuyển dụng chức danh kế toán

VNPT BẮC KẠN THÔNG BÁO

KÉO DÀI THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

CHỨC DANH KẾ TOÁN

 

Căn cứ kế hoạch nhân sự năm 2018, VNPT Bắc Kạn thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với chức danh kế toán đến hết ngày 30/11/218.

Chi tiết thông tin tuyển dụng được đăng tải tại đây:

http://backan.vnpt.vn/internal-detail/5380/vnpt-bac-kan-thong-bao-tuyen-dung-ke-toan

 

VNPT BẮC KẠN

 

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn